Karta stałego pobytu dla cudzoziemców- jak ją zdobyć?

Karta pobytu stałego ma ważność 10 lat, podobnie jak polskie dowody osobiste. Po upływie tego czasu musimy wymienić wyłącznie kartę pobytu – nie wiąże się to z pisaniem wniosku o kolejną decyzję.
Po otrzymaniu decyzji na pobyt stały cudzoziemiec ma prawo mieszkać i legalnie pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń.
Może również podróżować w strefie Schengen w celach turystycznych przez okres 90 dni w ciągu 180 dni.

 

Kto może się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały – karta stałego pobytu?

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mogą składać:
cudzoziemcy, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Polski;
cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka;
cudzoziemcy , którzy posiadają polskie pochodzenie;
cudzoziemcy, którym udzielono azyl w Polsce;
cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
ofiary handlu ludźmi;
małoletnie dzieci cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
małoletnie dzieci obywateli Polski.

 

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek na pobyt stały?

 

Wniosek na pobyt stały można składać w Urzędzie Wojewódzkim odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Ze względu na ogromną ilość wniosków trzeba liczyć się z tym, że termin wizyty może być odległy nawet o kilka tygodni. Można też skorzystać z usług firmy Visa and Work, która zdecydowanie ułatwi przejście przez procedury legalizacji pobytu.